Regulamin portalu StrefaSingla.pl

Regulamin Portalu Strefasingla.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

 

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa cele i zadania, zasady funkcjonowania i korzystania z portalu zlokalizowanego pod adresem www.strefasingla.p oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 

§ 2
Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

2. StrefaSingla.pl - szereg usług i produktów stworzonych dla osób pozostających bez stałego partnera, w szczególności internetowy portal.

3. Portal - towarzyski serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.strefasingla.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług na rzecz Użytkowników świadczonych przez strefasingla.pl.

4. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Red Points sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348703 (organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7781468775REGON: 3010320542, kapitał zakładowy: 20000 PLN wpłacony w całości.

5. Użytkownik (Strefowicz) - osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i która pomyślnie przeszła proces rejestracji, w tym zaakceptowała niniejszy Regulamin.

6. Konto - miejsce w Portalu, dostępne po zalogowaniu (podaniu nicka i hasła), za pośrednictwem, którego Strefowicz może dokonywać działań związanych z korzystaniem z przewidzianych usług, w tym z poczty wewnętrznej.

7. Poczta zewnętrzna – adres e-mail podany przy rejestracji.

8. Profil - zespół informacji, danych, zdjęć i innych elementów dostępnych wyłącznie na Koncie Użytkownika, dobrowolnie i samodzielnie podanych przez Strefowicza, prezentujących i opisujących jego osobę.

9. Partner - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która oferuje za pośrednictwem Portalu swoje produkty bądź usługi płatne.

 

§ 3
Informacje podstawowe

1. W Portalu, wyłącznie za pośrednictwem Internetu, założyć Konto ma prawo każda osoba która ukończyła 21 lat, zaakceptowała Regulamin i jest stanu wolnego, tj. nie pozostaje w związku z inną osobą w formie zalegalizowanej lub niezalegalizowanej.

2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz w dowolnej chwili, bez podawania przyczyn usunięcia Konta wraz z danymi zwartymi w Profilu poprzez wykonanie procedury usuwania Konta dostępnej po zalogowaniu Użytkownika w panelu „Mój profil>> ustawienia>>usuń konto".

4. Użytkownicy mają zagwarantowane prawo do dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu bądź drogą pisemną poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.

5. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest bezpłatne udostępnianie Zarejestrowanym Użytkownikom możliwości prezentowania danych osobistych w Profilu, nawiązywania kontaktu i komunikowania się z innymi osobami, korzystania z wyszukiwarki, dołączania do Wydarzeń, korzystania z Forum, celem zdobywania nowych znajomości i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

6. Portal świadczy także usługi promocji turystyki dla singli, promocji oraz sprzedaży odpłatnych imprez, kursów i innych usług i produtków dla singli oraz dodatkowe usługi portalu w postaci funkcjonalności Strefa Premium i Strefa VIP dostępnych wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika.

7. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer w wersji od 8, Google Chrome, Mozilla Firefox w wersji od 4, Opera Mini).

8. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t.) zgromadzonych w Bazie Profili jest Red Points Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ogrodowej 15/1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera VII punkt Regulaminu.

 

§ 4
Rejestracja w Portalu

1. Aby uzyskać tymczasowy dostęp do Portalu należy podać nazwę użytkownika (nick), hasło, adres pocztowy oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie podać imię, datę urodzenia, płeć oraz miasto zamieszkania.

2. Aby uzyskać stały dostęp do Portalu należy aktywować Konto poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego wysłanego przez Administratora na Pocztę zewnętrzną. Konieczne działania Użytkownika opisane są na każdym etapie rejestrowania się.

3. Osoba, która nie dokona aktywacji Konta w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o konieczności aktywacji Konta, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i możliwości korzystania z Portalu.

4. Zakończony pomyślnie proces rejestracji skutkuje uzyskaniem przez Użytkownika statusu Strefowicza i jest jednoznaczny z tym, że:

a) zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje dostarczone podczas rejestracji lub w terminie późniejszym przekazuje w sposób dobrowolny i wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz użytkowanie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności Portalu strefasingla.pl;
c) wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora listów elektronicznych poprzez system poczty wewnętrznej i zewnętrznej z informacjami odnoszącymi się bezpośrednio do Portalu, (np. zmiany, nowości, wewnętrzne promocje), listów niekomercyjnych (np. życzenia, komentarze itp.) oraz listów z informacjami komercyjnymi, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej, w tym pochodzących od osób trzecich.

5. Publikując zdjęcia, filmy lub inne materiały w Portalu Strefowicz oświadcza, iż:

a) posiada on wszystkie uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia, filmy lub inne materiały mogły być opublikowane w Portalu
b) w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, wizerunku osobistego osób trzecich lub innych praw związanych z zamieszczonym w Portalu zdjęciem, filmem lub innymi materiałami, Administrator po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przekaże takiej osobie trzeciej dane Strefowicza niezbędne do realizacji i zabezpieczenia jej ewentualnych roszczeń.

6. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Portalu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a tym samym zablokować Konto, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii i filmów.

7. Administrator może odmówić publikacji materiałów, jeżeli zdjęcie lub film nie będzie spełniać warunków technicznych Portalu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

 

§ 5
Usługi dostępne w Portalu

1. Portal umożliwia Strefowiczom bezpłatnie korzystanie ze wszystkich podstawowych funkcjonalności Portalu:

a) prezentowanie w Profilu szeregu danych, informacji, zdjęć, filmów i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym celem prezentacji własnej osoby,
b) korzystanie z zaawansowanej wyszukiwarki osób, artykułów, wydarzeń i postów,
c) przeglądanie udostępnionych zasobów Portalu, w tym także Profili innych osób, Wydarzeń, artykułów, dyskusji na Forum, poza Galeriami Prywatnymi
d) wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez pocztę wewnętrzną,
e) dodawanie wydrzeń, otrzymywania zaproszeń na wydarzenia, dołączanie, podglądania Profili osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, dyskutowania o wydarzeniu i dodawania zdjęć do "Galerii Wydarzeń",
f) korzystanie z funkcjonalności „Ochota",
g) dodawanie postów i wątków na Forum.

2. Niezarejestrowani użytkownicy mają możliwość:

a) korzystania z wyszukiwarki osób, wydarzeń, artykułów, dyskusji,
b) przeglądania udostępnionych zasobów Portalu, w tym także Profili innych osób, Wydarzeń, artykułów, dyskusji na Forum,
c) zakupu niektórych produktów i usług dostępnych w Portalu w tym Karty Klubu StrefaSingla.pl, biletów na imprezy, kursy Partnerów.

3. Zakres usug dostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych, w szczególności zakres udostępnionych zasobów Portalu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

4. Dodatkowe Usługi Płatne, w  tym usługi promocji turystyki dla singli, promocji oraz sprzedaży odpłatnych imprez, kursów i innych usług i produtków dla singli oraz dodatkowe usługi portalu w postaci funkcjonalności Strefa Premium i Strefa VIP, wirtualnej waluty i abonamentów szczegółowo określa Regulamin Usług Płatnych, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrępnych regulaminach odpowiednich usług.

 


§ 6
Prawa i obowiązki Użytkowników, pozostałe zasady

1. Strefowicz może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Portalu, odnoszącego się do jego osoby. Założenie więcej niż jednego konta, cedowanie i udostępnianie Konta innej osobie nie jest dozwolone bez zgody Administratora.

2. Strefowicz ma obowiązek podania w Profilu prawdziwych danych.

3. Strefowicz ma prawo blokować otrzymywanie maili na pocztę wewnętrzną od niechcianego Użytkownika.

4. Strefowicz ma prawo zgłaszać posty do moderacji oraz wysyłać skargi na adres bok@strefasingla.pl. Skarga w sytuacjach, w których jest to niezbędne do jej uwiarygodnienia powinna zawierać link do treści będącej podstawą skargi lub printscreen zawierający odpowiednią treść.

5. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkowników Portalu do innych celów niż to wynika z charakteru i przedmiotu działalności StrefaSingla.pl, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych,
b) publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
c) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w sposób niezgodny z Regulaminem,
d) rozsyłanie spamu - niezamówionych informacji o charakterze handlowym, reklamowym, promocyjnym lub informacyjnym na Konta użytkowników Portalu,
e) zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Strefowiczach w celach niezgodnych z przedmiotem działalności Portalu,
f) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.

6. Chcemy, aby portal StrefaSingla.pl był portalem przejrzystym, przyjaznym i praktycznym. Dlatego Strefowicze, publikując wydarzenia w dziale http://strefasingla.pl/wydarzenia zobowiązują się przestrzegać następujące zasady:

a) dbanie o czytelny opis, zrozumiały dla innych użytkowników,
b) zakaz zamieszczania wydarzeń, które wcześniej zostały opublikowane przez innego Strefowicza,
c) zakaz duplikownia własnych ogłoszeń. Regularne duplikowanie może doprowadzić do usunięcia wydarzenia zarówno powtórzonego jak i pierwotnego,
d) nie nadużywanie wielkich liter, co nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w internecie,
e) zakaz zamieszczania linków do stron dedykowanych singlom jak portale randkowe, matrymonialne, organizatorzy speed dating i innych imprez, wydarzeń i turystyki dla singli,
f) w szczególności zakaz zamieszczania linków dotyczy organizatorów imprez, wydarzeń i turystyki, którzy linkują do własnych stron www, prezentujących wydarzenie tożsame z zamieszczonym na portalu StrefaSingla.pl.

 

 

§ 7
Prawa i obowiązki Administratora, pozostałe zasady

1. Konto i Profil Użytkownika lub poszczególne usługi mogą zostać usunięte lub zablokowane na stałe lub czasowo przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Strefowicz narusza postanowienia Regulaminu,
b) Strefowicz nie zalogował się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
c) Strefowicz w okresie 1 miesiąca od zablokowania Konta nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem,
d) Strefowicz w Profilu podał nieprawdziwe dane osobowe,
e) Strefowicz podejmuje działania, które choćby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
f) Strefowicz działa na szkodę dobrego imienia Portalu, w tym podejmuje aktywność na portalu sprzeczną z celem portalu lub informacjami i instrukcjami publikowanymi przez Administratora,
g) Strefowicz w sposób uporczywy, niezgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem namawia innych Strefowiczów do niechcianych działań, w szczególności o charakterze erotycznym.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Portalu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy podejmują działania sprzeczne z Regulaminem.

3. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Strefowicza działań wskazanych przez Administratora w celu usunięcia przyczyny blokady.

4. Usunięcie lub zablokowanie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Klubu, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest posiadanie aktywnego Konta w Portalu.

5. Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Portalu w szczególności do zmian, modyfikacji, usunięcia treści, zmian funkcjonalności, przeniesienia praw do Portalu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, jednak powyższe zmiany nie będą dotyczyły przedmiotu ani usług świadczonych przez Portal w czasie obowiązywania wykupionych przez Użytkowników abonamentów.

7. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Strefowiczów, w tym za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu.


8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wykorzystywanie informacji przez innych Strefowiczów albo osoby trzecie, dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której użytkownik te informacje sam udostępnił innym osobom do odczytu.

9. Administrator nie odpowiada za treści ani żadne inne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia pomiędzy Strefowiczami i to z jakichkolwiek przyczyn, w tym za zdarzenia jakie mogą mieć lub miał miejsce w świecie rzeczywistym między Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Portalu. W szczególności Administrator nie jest odpowiedzialny za pomówienia, zobowiązania, roszczenia, naruszanie dobra osobistego, naruszania praw niematerialnych powstałe między Użytkownikami Portalu.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz żadne usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez użytkowników prywatnych lub podmioty trzecie. W szczególności odpowiedzialność za prezentowaną na stronach Portalu płatną ofertę użytkowników prywatnych, biur podróży i innych Partnerów oraz odpowiedzialność za zawarte transakcje z Użytkownikami, których Portal nie jest stroną, ponoszą odpowiednie podmioty we własnym zakresie.

11. Administrator nie odpowiada za działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Portalu.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Portalu przez Strefowiczów, dla wykazywania ich pochodzenia z Portalu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Strefowiczów przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

13. Administrator zastrzega sobie prawo zlecenia części świadczonych usług lub ich całości podmiotom trzecim, jeżeli przez to nie powstaną szkody dla Użytkowników.

14. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, technicznymi zakłóceniami w działaniu Internetu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym informował będzie na bieżąco na stronie głównej Portalu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Portalu.

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Portalu i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Portalu.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

19. Wszelkie materiały, teksty, zdjęcia, logotypy oraz rozwiązania zastosowane w Portalu stanowią wyłączną własność Administratora, z wyjątkiem tych, które są własnością Strefowiczów oraz podmiotów trzecich. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Strefowicza poprzez zgłaszanie ich mailem z tytułem „REKLAMACJA" na adres: info@strefasingla.pl w terminie 10 dni od daty zaistnienia dysfunkcji.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu (np. FAQ).

3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez Partnerów strefasingla.pl za pośrednictwem Portalu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. O zmianach postanowień Regulaminu, w szczególności zmianach dotyczących zakresu usług płatnych Administrator będzie informował za pośrednictwem artykułów lub innych treści w Portalu, Poczty zewnętrznej lub wiadomości wysłanej na Konto. Zmiany wchodzą z dniem ich opublikowania.

2. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie Portalu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. Nieważność któregokolwiek z punktów Regulaminu, nie powoduje nieważności pozostałych.

4. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Portalu należy kierować do Administratora drogą elektroniczną: info@strefasingla.pl.

5. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności
2. Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z Forum
3. Załącznik nr 3 – Regulamin Usług Płatnych
4. Załącznik nr 4 – Regulamin Klubu StrefaSingla.pl i Karty Klubu

 

Poznań, 03.05.2017 r.


StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA
Zamknij