Regulamin dodatkowych usług Strefa Premium i Strefa VIP, wirtualnej waluty i abonamentów

Załącznik nr 3 Regulamin dodatkowych usług Strefa Premium i Strefa VIP, wirtualnej waluty i abonamentów

 

Definicje

Punkty – nazwa wirtualnej waluty, funkcjonującej wyłącznie w ramach Portalu strefasingla.pl i umożliwiającej nabycie niektórych płatnych funkcjonalności, usług lub produktów dostępnych w Portalu strefasingla.pl bezpłatnie lub ze zniżką, o ile taka informacja (pochodząca od Administratora) znajduje się na stronach portalu strefasingla.pl.

Doładowanie – zwiększenie ilości Punktów dostępnych na Koncie Strefowicza, dokonywane w wyniku wniesienia przez Użytkownika zapłaty za pakiet Punktów.

Stan Punktów – łączna liczba Punktów zgromadzonych na Koncie Strefowicza.

Historia Punktów – lista zawierająca wykaz wszystkich działań Strefowicza podjętych w ramach Portalu strefasingla.pl, których wykonanie związane było z otrzymaniem lub wydaniem Punktów.

 

I. Strefa Premium i Strefa VIP

 1. Usługi płatne w portalu strefasingla.pl zostają wydzielone w postaci Strefy Premium i Strefy VIP.
 2. Zakres usług Strefa Premium i Strefa VIP opublikowany jest na stronie http://strefasingla.pl/s/wydawanie-punktow.
 3. Uruchomienie usług płatnych następuje tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Strefowicza.
 4. Płatność za usługi Strefa Premium i Stefa VIP dokonać można:
  1. wirtualną walutą (Punktami)
  2. wykupując Abonament Strefa Premium (dla usług Strefa Premium) lub Abonament Strefa VIP (dla usług Strefa Premiumi i Strefa VIP łącznie) na określony okres.

II. Punkty – wirtualna waluta

 1. Punkty stanowią wirtualny środek płatniczy dostępny wyłacznie w ramach Portalu Strefasingla.pl, pozwalający na nabycie usług Strefa Premium, Strefa VIP oraz innych usług lub produktów dostępnych w Portalu Strefasingla.pl bezpłatnie lub ze zniżką, o ile infomrcję taką podaje na stronach portalu Administrator.
 2. Stan Punktów na Koncie Strefowicz może podwyższyć przez wykonywanie punktowanych akcji w Portalu lub poprzez zakup Pakietu Punktów (doładowanie).
 3. Wykaz akcji, które można podjąć w portalu strefasingla.pl a dzięki którym można podwyższyć Stan Puntków, ujęty jest na stronie http://strefasingla.pl/s/zdobywanie-punktow.
 4. Doładowanie Punktów, polegające na zakupie jednego spośród dostępnych pakietów Punktów (25, 100, 200, 500 Punktów) dostępne jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu w sekcji „Moja Strefa>>Profil>>Ustawienia>>Doładuj Punkty”.
 5. Użytkownik może korzystać z usług Strefa Premium, Strefa VIP lub innych usług i produtków, za które płatność w całości lub w części dokonać można Punktami, tylko do wysokości Stanu Punktów zgromadzonych na Koncie.
 6. Aktualny stan Punktów zgromadzonych na Koncie Strefowicza oraz Historia Punktów dostępne są wyłącznie dla zalogowanego Użytkownika.
 7. Zabrania się działań upozorowanych (nieadekwatnych do faktycznego stanu rzeczy), noszących znamiona nieuczciwości a mających na celu zdobywanie wirtualnej waluty portalu strefasingla.pl.
 8. W przypadku wykonania przez Strefowicza akcji anulującej akcję punktowaną dodatnio, otrzymane Punkty zostają automatycznie odjęte.
 9. Punkty mogą zostać odebrane przez Administratora w przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Załącznika nr 3 do Regulaminu portalu strefasingla.pl.

 

III. Abonamenty

 1. Wykupując Abonament Strefa Premium Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Abonament Strefa Premium, będące czynnością równoznaczną z zawarciem Umowy o świadczenie usługi Strefa Premium, w związku z czym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 2. Korzystanie z abonamentu Strefa Premium w okresie, na jaki został wykupiony abonament polega na prawie do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Strefa Premium, których aktualny zakres ujęty jest na stronie http://strefasingla.pl/s/wydawanie-punktow przez co należy rozumieć, że za korzystanie z dodatkowych, płatnych funkcjonalności Strefa Premium nie będą odejmowane Punkty z Konta Strefowicza.

 

IV. Ceny usług

 1. Ceny Pakietów Punktów oraz Abonamentów znaleźć można w aktualnych cennikach poszczególnych usług. Wszystkie ceny są cenami brutto, uwzględniającymi obowiązującą stawkę podatku VAT.
 2. W każdym czasie Administrator może zmienić cenę abonamentów usług płatnych Strefa Premium oraz Pakietów Punktów.

 

V. Zaprzestanie świadczenia usług

 1. Administrator może zaprzestać świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie Portalu §7 p. 1 
 2. Zakończenie aktywowanego okresu abonamentu poprzez upływ tego okresu lub rezygnację z usługi dokonane z inicjatywy Strefowicza, powoduje automatyczne i natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług. 
 3. W szczególności w przypadkach, o których mowa w p. 1 oraz w przypadku usunięcia Konta przez Strefowicza Administrator nie ma obowiązku zwrotu Użytkownikowi zwrotu zakupionych a niewykorzystanych Punktów oraz wartości niewykorzystanego okresu Abonamentu.

 

VI. Zmiany treści Załącznika

 1. Ponieważ portal jest nieustannie rozwijany, Administrator wprost zastrzega sobie prawo do oferowania nowych dodatkowych, płatnych funkcjonalności a tym samym poszerzania zakresu usług Strefa Premium lub Strefa VIP oraz zaprzestania oferowania dotychczas dostępnych funkcjonalności dodatkowych lub włączenia ich do wersji bezpłatnej.  W przypadku, gdy Strefowicz zapłacił już za możliwość korzystania z funkcji rozszerzonych w przyszłości, a nie może z nich korzystać z uwagi na zaprzestanie ich oferowania lub włączenie do wersji podstawowej, Administrator w miejsce takich usług zaoferuje Strefowiczowi za jego zgodą inne funkcje rozszerzone albo zwróci mu zapłacone środki w wysokości odpowiadającej niewykorzystanemu czasowi korzystania z tych funkcji. W powyższym przypadku Strefowicz może rozwiązać umowę świadczenia usług dodatkowych Strefa Premium lub Strefa VIP ze skutkiem natychmiastowym. Wyłącza się możliwość dochodzenia przez Strefowicza wszelkich innych roszczeń z tego tytułu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszego Załącznika. Użytkownik zostanie powiadomiony o modyfikacjach poprzez komunikat przekazany przy pierwszym zalogowaniu, które nastąpi po ich wprowadzeniu.
 3. Dalsze korzystanie z usług świadczonych przez Portal strefasingla.pl może zostać uznane za wyrażenie przez Strefowicza zgody na nowe brzmienie Załącznika.

 

Poznań, 2.05.2013 r.


StrefaSingla.pl na portalu Facebook. Dodaj do ulubionych i nie pozwól by ominęły Ciebie niesamowite promocje! Poćwierkaj z nami na Twitterze :) Obejrzyj filmy na YouTube i dowiedz się, dlaczego ten portal nie jest po prostu kolejnym serwisem randkowym :-)

REKLAMA
Zamknij